International Scientific Journal
publ. by Eurasian Center of Innovative Development DARA
ISSN 2706-994X (Print), e-ISSN 2706-9958 (Online)

In this article there are 3 authors.

GEOGRAFIA KOMUNIKACJI W BADANIACH KATEDRY GEOGRAFII ROZWOJU REGIONALNEGO I GEOGRAFII TURYSTYKI W PUBLIKACJACH PRACOWNI ANALIZ TERYTORIALNYCH

Authors:
Korinth Bartosz, University of Gdańsk, bartosz.korinth@wp.pl
Kulas Bartłomiej , University of Gdańsk, bartlomiej.kulas@phdstud.ug.edu.pl
Wilk Dominik, University of Gdańsk, domin.wilk@gmail.com

Year: 2019Vol: 1Issue: 1Pages: 16-28  

Section: Geoscience

Abstract: W 2017 roku mija dwadzieścia lat od utworzenia Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego, co w naturalny sposób prowadzi do podsumowania osiągnięć naukowych jej pracowników. W prezentowanym okresie czasu w jednostce ukończono trzy procedury habilitacyjne i wypromowano dziesięć prac doktorskich. W swoich badaniach zespół, zgodnie z tradycjami naukowymi Zakładu Geografii Ekonomicznej Morza, poza szerokim spektrum innych zagadnień, podejmuje badania z zakresu geografii komunikacji. Pod względem geograficznym poza aspektami transportu i portów morskich, pracownicy jednostki prowadzili badania nad zagadnieniami transportuw ujęciu regionalnym, w skali lokalnej, Trójmiasta, regionalnej, województwa, w skali kraju oraz w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W swoich pracach przedstawili szereg zagadnień dotyczących zwłaszcza transportuw strefie transgranicznej, przeładunków w portach morskich, tranzytu, sieci transportowej i transportu miejskiego. Zajmowali się większością środków transportu, rowerowy, szynowym miejskim, samochodowym i kolejowym, wodnym i lotniczym, przewozami ładunków i pasażerów, w kraju i za granicą. Efektem ich badań jest wydanie ponad stu prac w zakresie geografii komunikacji. W ostatnich latach badania objęły pracowników katedry także tematykę geografii turystycznej Polski, Europy Środkowej I Kazachstanu.
Keywords: geografia komunikacji, geografia turystyki, Polska, Rumunia, Kazachstan

2_GEOGRAFIA_KOMUNIKACJI.pdf Download

References

Anisiewicz R. Kopeć K., Pacuk M., 2016, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, [w:] J.A. Wendt (red.)  70 lat geografii w Gdańsku, Wydawnictwo „Libron”, Gdańsk, 173-180.
Anisiewicz R., 2004a, Non-Freight Cross-Border Traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast, [w:] Российская Балтика: приграничное сотрудничество, Изд. Калинингр. Государств. Университета, Kaliningrad, 202-212.
Anisiewicz R., 2004b, Wybrane aspekty funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 12, 367-381.
Anisiewicz R., 2007, Transport kolejowy w Obwodzie Kaliningradzkim jako czynnik rozwoju współpracy transgranicznej, [w:] Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, Instytut Geografii Akad. Świętokrzyskiej, Kielce, 401-407.
Anisiewicz R., 2008a, Ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim w latach 1990-2007, [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym, społecznym), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 327-337.
Anisiewicz R., 2008b, Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław,141-148.
Anisiewicz R., 2009, Ruch graniczny pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim w kontekście Europy Bałtyckiej bez granic, [w:] Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, Akademia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek, 88-102.
Anisiewicz R., 2010, Problems of Baltic integration on the example of border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast, [w:] The problems of development and international cooperation in the region of the southern Baltic, Coastal Regions, 17, 103-116.
Anisiewicz R., Palmowski T., 2014, Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, Quaestiones Geographicae, 33 (2), 79-86.
Atasoy E., Saparov K.T., Ilieş A., Wendt J.A., 2017, Problems of tourism development in Gdynia, Kesit Akademi Degrisi (The Journal of Kesit Academy) 3 (7), 1-14. 
Atasoy E., Wendt J.A., (eds.), 2017, Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Istanbul.
Atasoy E., Wendt J.A., 2016, Changes in tourist traffic from Poland to Turkey on the background of other major directions of travel, Journal of Geography, Politics and Society, no. 6(4), p. 39-44. 
Bar-Kołelis D., Dopierała Ł., 2014, Ukrainian cross-border shoppers influence at the Polish and Romanian borders. A comparative study from Suceava and Lublin, Revista Română de Geografie Politică, 16 (2), 78-87.
Bar-Kołelis D., Wendt J.A., 2018, Comparison of cross-border shopping tourism activities at the Polish and Romanian external borders of European Union, Geographia Polonica 91 (1), 113-125. 
Bar-Kołelis D., Wiskulski T., 2012, Dostępność komunikacyjna polskich miast gospodarzy turnieju Euro-2012, Studenckie Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 126-135.
Bartłomiejczyk M., Połom M. (ed.), 2011, Determinants of functioning of trolleybus transport in selected cities of the European Union, “Bernardinum”, Gdynia-Pelplin.
Bartłomiejczyk M., Połom M., 2016a, The impact of the overhead line’s power supply system spatial differentiation on the energy consumption of trolleybus transport: planning and economic aspects, Transport, 32(1), 1012.
Bartłomiejczyk M., Połom M., 2016b, Multiaspect measurement analysis of breaking energy recovery, Energy Conversion and Management, 127, 35-42.
Bartłomiejczyk M., Połom M., Stýskala V., 2013, Benchmark of the traffic congestion in electrical transport by means of multi criteria decision analysis, Przegląd Elektrotechniczny, 89, 11, 248-252.
Barwiński M., Wendt J.A., 2018, National minorities in Polish politics and its eastern neighbors, Kesit Academy Journal, vol. 1(1), 22-36. 
Beister M., Górny J., Połom M., 2015, Rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, Technika Transportu Szynowego, 7-8, 24-40.
Berdenov Z. G., Atasoy E., Mendybayev E. H., Ataeva G., Wendt J.A., 2016, Geosystems geological assessment of the basin of rivers for tourists valorization. Case study of Ilek river basin. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year IX, no. 2, vol. 18, p.187-195. 
Bocheński T., 2011, Pasażerskie połączenia kolejowe w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 18, 15-25.
Bocheński T., 2012a, Sieć połączeń komunikacji zbiorowej w Polsce między wybranymi miastami, [w:] P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGiPZ PAN, Warszawa, 73-81.
Bocheński T., 2012b, Transport kolejowy i intermodalny w Krajach Bałtyckich, Przegląd Komunikacyjny, 3, 28-31.
Bocheński T., 2013, Potencjał kolei jako głownego elementu systemu transportu intermodalnego na Słowacji, Przegląd Komunikacyjny, 2, 11-14.
Bocheński T., 2016, Pasażerski transport kolejowy na Węgrzech, Przegląd Komunikacyjny, 2, 12-17.
Bocheński T., Palmowski T., 2015, Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku, „Bernardinum”, Gdańsk-Pelplin.
Derlaga A., Wendt J., 2006, Cross-border co-operation between the Republic of Romania, Ukraine and Moldova, [w:] J. Kitowski (eds.), Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe – a balance of achievements, PAN, Geopolitical Studies, 14, Warsaw, 141-158.
Efe R., Penkova R., Wendt J.A., Saparov K.T., Berdenov J.G., (eds.), 2017, Development in Social Sciences, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia.
Goliszek S., Połom M., 2016a, Comparative analysis of the characteristics of railway transport access  to the voivodship centres of Eastern Poland – cities of Białystok, Lublin and Rzeszów, Barometr Regionalny, 14, 3, 103-114.
Goliszek S., Połom M., 2016b, The use of General Transit Feed Specification (GTFS) application to identify deviations in the operation of public transport at morning rush hour on the example of Szczecin, Europa XXI, 31, s. 51-60.
Herman G.V., Ilieș D.C., Baias Ș., Măduța M.F., Ilieș A., Wendt J., Josan I., 2016, The tourist map, scientific tool that supports the exploration of protected areas, Bihor County, Romania, GeoSport for Society, 4(1), 24–32.
Ilieş A., Grama V., Wendt J. Gaceu O., Gozner M., 2010, Cross-border territorial systems and forms of functional regionalization, Revista Română de Geografie Politică, XII, 2, 55-67.
Ilieş A., Wendt J., Grama V., 2007, Cross-border co-operation between Romania and Bulgaria before EU enlargement, Region and Regionalism, 8, 2, 27-37.
Ilieş A., Wendt J.A., 2015, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Wydawnictwo AWFiS, Gdańsk.
Ilieș A., Wendt J.A., Ilieș D.C., Herman G.V., Ilieș M., Deac A., L., 2016, The patrimony of wooden churches, built between 1531 and 2015, in the Land of Maramureș, Romania, Journal of Maps, 12, p. 597-602.
Ilieş A., Wiskulski T., 2014, Regionalne zróżnicowanie sieci transportowej Rumunii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 49-62.
Ilieș D.C., Oneț A., Marcu F., Gaceu O.R., Timar A.,  Baias S., Ilieș A., Herman G.V.,  Costea M., Țepelea M., Josan I., Wendt J.A.,2018,  Investigations regarding the air quality in the historic wooden church in Oradea City, Romania. In Environmental Engineering and Management Journal, 17(11), 2731-2739.
Ilieş D.C., Onet A., Wendt J.A., Ilieş M., Baias S., Herman G.V., 2018, Study on microbial and fungal contamination of air and wooden surfaces inside of a historical Church from Romania, Journal of Environmental Biology, 39(6), 980-984.
Ilieş M., Ilieş G., Hotea M., Wendt J.A., 2017, Geomorphic attributes involved in sustainable ecosystem management scenario for the Ignis-Gutai Mountains Romania, Journal of Environmental Biology, 38, 5, special issue, p. 1121-1127.
Kabiyev Y.S, , Berdenov Z.G., Kulchihan M.D., Atasoy E., Wendt J.A., 2018, Landscape ecological analysis of the modern delta of the Ural (Zhayik) river, GeoJournal of Tourism and Geosites,  11 (3), 644-655. 
Kononow A., Pacuk M., Palmowski T., 2008, Port w Rotterdamie i jego funkcje, „Bernardinum”, Gdynia-Pelplin.
Kopeć K., 2004, Port lotniczy w Gdańsku – jego funkcjonowanie i perspektywy rozwoju, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 10, 357-366.
Kopeć K., 2005, Plany rozwoju infrastruktury transportowej w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem połączeń wschód-zachód, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 11, 115-133.
Kopeć K., 2006, Logistyka – nowe zagadnienie w geografii transportu i usług, [w:] K. (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 133-140.
Archive