International Scientific Journal
publ. by Eurasian Center of Innovative Development DARA
ISSN 2706-994X (Print), e-ISSN 2706-9958 (Online)

In this article there are 1 authors.

ANALIZA PRZESTRZENNA JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH STAROGARDU GDAŃSKIEGO W KOTEKŚCIE ICH SPOŁECZNEGO WYKORZYSTANIA

Authors:
Korinth Bartosz, University of Gdańsk, bartosz.korinth@wp.pl

Year: 2019Vol: 1Issue: 1Pages: 56-64  

Section: Geoscience

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie i umiejscowienie przestrzeni publicznych oraz nieużytków miejskich o potencjalnych walorach przestrzeni publicznej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych w Starogardzie Gdańskim oraz przedstawienie ich w kontekście potencjalnego społecznego wykorzystania w kolejnych latach. Efektem przeprowadzonego badania stały się mapy uwzględniające wymienione wyżej aspekty, które skonfrontowane zostały na końcu z rozmieszczeniem nieużytków należących do miasta Starogard Gdański w 2016 roku. W wyniku analizy wskazać należy, iż największy potencjał na społeczne wykorzystanie nieużytków ma teren znajdujący się w jednostce administracyjnej nr II.
Keywords: przestrzeń publiczna, nieużytki miejskie

7_ANALIZA_PRZESTRZENNA_JEDNOSTEK_URBANISTYCZNYCH_STAROGARDU_GDA_SKIEGO_W_KOTEK_CIE_ICH_SPO_ECZNEGO_WYKORZYSTANIA.pdf Download

References

Dymnicka M. Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa. 2013.
Fogel P., Pawlak K. Przestrzeń publiczna miast w dokumentach planistycznych // Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konserwatorium Wiedzy o mieście. 2011.
Konecka – Szydłowska B. Ocena przestrzeni publicznej małych miast aglomeracji poznanńskiej // Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast. Zeszyt III. 2016.
Lorens P. Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Politechnika Gdańska. 2010.
Maik W. Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska // Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konserwatorium Wiedzy o mieście. 2011.
Sajnóg N., Wójcik J. Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN. 2013.
Szwoch R. Starogard Gdański – przewodnik po mieście i okolicy. Studio Twórczego Działania Carpe Diem S.C., Tczew. 2003.
Wantuch – Matla D. Stymulujuąca rola miejskich przestrzeni publicznych // Przestrzeń i Forma 12. 2009.
Archive