International Scientific Journal
publ. by Eurasian Center of Innovative Development DARA
ISSN 2706-994X (Print), e-ISSN 2706-9958 (Online)

In this article there are 1 authors.

EDUKACJA KULTUROWA W SZKOLNEJ GEOGRAFII – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Authors:
Korinth Bartosz, University of Gdańsk, bartosz.korinth@wp.pl

Year: 2019Vol: 1Issue: 1Pages: 42-49  

Section: Geoscience

Abstract: Artykuł przedstawia podejście szkolnej geografii do edukacji wielokulturowej w Polsce. Przeanalizowana ona zostaje z perspektywy obecnej podstawy programowej realizowanej w klasach gimnazjalnych oraz tej, która w wyniku trwających przekształceń systemu edukacji, realizowana będzie w klasach V -VIII szkoły podstawowej. W wyniku analizy zmian zachodzących obecnie w Polsce wskazać należy, iż problematyka wielokulturowości w szkolnej geografii straci w przyszłości na znaczeniu, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę analizę zjawisk kulturowych na poszczególnych kontynentach.
Keywords: edukacja kultorowa, geografia, kultury świata

5_EDUKACJA_KULTUROWA_W_SZKOLNEJ_GEOGRAFII___STAN_OBECNY_I_PERSPEKTYWY_NA_PRZYSZ_O__.pdf Download

References

Garbuzik P. Wartość dialogu w edukacji międzykulturowej. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. 2013.
Głowacz A. Innowacje w założeniach programowych edukacji geograficznej na etapie ISCED 2 w wybranych krajach europejskich. Annales Universitatis Peadagogicae Cracoviensisi Studia Geographica VI. 2014.
Goodman N., Marx G. Society Today. Nowy Jork. 1982.
Górak – Sosnowska K. Edukacja międzykultowa a postawy wobec innych // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego Studia i Pracy. Szkoła Główna Handlowa. 2012.
Gruchoła M. 2010. Kultura w ujęciu socjologicznym // Roczniki Kulturoznawcze. 2010.
Krajewska – Kułak E., Łukaszczyk C. Wielokulturowość społeczeństwa polskiego // Problemy wielokulturowości w medycynie. 2010.
Lewicki C. Edukacja wielokulturowa w okresie globalizacji. Powinności szkoły a kształcenie nauczycieli // Kwartalnik Edukacyjny nr 3. 2005.
Linton R. Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa. 2000.
Lisowski A. Refleksje nad rozwojem geografii: od problemu dezintegracji do problemu tożsamości dyscypliny // Geografia u progu XXI wieku. Kraków. 2004.
Ratajczak M. Podróż ku międzykulturowości // Kultura – Historia – Globalizacja nr 15. 2014.
Rembowska K. Podejście kulturowe – szansa na integrację geografii człowieka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio – oeconomica 4. 2002.
Sadoń – Osowiecka T. Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania. Oficyna Wydawczina Impuls. Kraków. 2009.
Tylor F. The principles of scientific management. Cosimo Classics. 1911.
Zatorski M. Antydyskryminacyjna rola edukacji geograficznej w kształtowaniu postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych i etnicznych // Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska LXXI. 2016.
Archive