International Scientific Journal
publ. by Eurasian Center of Innovative Development DARA
ISSN 2706-994X (Print), e-ISSN 2706-9958 (Online)

Publish your best research

It is the best way

Apply now

Your bright future is our mission

Clear objective peer review

Apply now

Publish rapidly

Very fast publishing

Apply now
banner-feature

Geoscience

physical geography, geomorphology, soil study, hydrology, meteorology, climatology, biogeography, geology, mineralogy, petrology, geochemistry, geomorphology, paleontology, stratigraphy, structural geology, engineering geology, sedimentology, geophysics, geodesy, soil science, hydrology, oceanography, limnology, glaciology, atmospheric science, etc.

Chemistry

Analytical chemistry, biochemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, materials chemistry, nuclear chemistry, physical chemistry, quantum chemistry, chemistry teaching, etc.

Ecology

dynamic ecology, analytical ecology, historical ecology, evolutionary ecology, bioecology, autecology, demecology, synecology, ecosystem ecology, global ecology, biosphere, environmental ecology, environmental science, industrial ecology (engineering ecology), technological ecology, agricultural ecology, forestry ecology, water management ecology, medical ecology, commercial ecology, chemical ecology, recreational ecology, geochemical ecology, anthropoecology

Biology

anatomy, histology, biochemistry, biological engineering, biogeography, bioinformatics, biomechanics, biomedical research, biophysics, biotechnology, botany, plant physiology, cell biology, chronobiology, cognitive biology, embryology, evolutionary biology, genetics, genomics, immunology, marine biology, microbiology, bacteriology, mycology, parasitology, virology, molecular biology, nanobiology, neuroscience, paleontology, pharmacology, physiology, zoology, entomology, ichthyology, mammalogy, ornithology

About JINS

JINS - Journal of Innovations in Natural Sciences, is a peer-reviewed journal, devoted to the publication of innovative research in various areas of Natural Sciences. Articles in the journal come from geography, biology, chemistry, ecology and other areas related in any ways to the Nature.

Learn more
about imagePhoto by Vadim Gromov on Unsplash

Latest Articles

THE BRIEF INSIGHT INTO A CONTEMPORARY NEWS IN ACCORDANCE WITH NEWS VALUES

Wendt, Malgorzata Z. / Aberystwyth University

This article focuses on subject of the news values and their use in creating every day news contents in a various kinds of medium – television, radio, newspapers and social media and their popularity among the people in the UK based on OFCOM News consumption in the UK: 2018 report. It explains what are the news values, lists them and shows examples of their use and possible threats to them, like fake news, which might leads to untrustworthiness and unreliability.

Read now

ANALIZA PRZESTRZENNA JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH STAROGARDU GDAŃSKIEGO W KOTEKŚCIE ICH SPOŁECZNEGO WYKORZYSTANIA

Korinth, Bartosz / University of Gdańsk

Celem artykułu jest przedstawienie i umiejscowienie przestrzeni publicznych oraz nieużytków miejskich o potencjalnych walorach przestrzeni publicznej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych w Starogardzie Gdańskim oraz przedstawienie ich w kontekście potencjalnego społecznego wykorzystania w kolejnych latach. Efektem przeprowadzonego badania stały się mapy uwzględniające wymienione wyżej aspekty, które skonfrontowane zostały na końcu z rozmieszczeniem nieużytków należących do miasta Starogard Gdański w 2016 roku. W wyniku analizy wskazać należy, iż największy potencjał na społeczne wykorzystanie nieużytków ma teren znajdujący się w jednostce administracyjnej nr II.

Read now

LJUBLJANA – THE GREEN CAPITAL OF EU IN 2016. STUDY CASE – WHAT HAS BEEN CHANGED IN ORDER TO AWARD THE TITTLE? 2005-2015 CASE STUDY (REGIONAL DEVELOPMENT)

Maior, Joan-Cătălin / University of Gdańsk

This article wants to show up how a country that became independent recently; had the chance to give to Europe in 2016 a green capital; and the progress they made in order to be considered a green tourism country. “Europe – the old continent with lot of traditions and plenty of cultures in such a small place; a continent that had to suffer a lot in last century due the First World War and also due the Second World War; at the end of Second World War it was created the “European Union“ – in order to not happen again what it happened once.”

Read now

EDUKACJA KULTUROWA W SZKOLNEJ GEOGRAFII – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Korinth, Bartosz / University of Gdańsk

Artykuł przedstawia podejście szkolnej geografii do edukacji wielokulturowej w Polsce. Przeanalizowana ona zostaje z perspektywy obecnej podstawy programowej realizowanej w klasach gimnazjalnych oraz tej, która w wyniku trwających przekształceń systemu edukacji, realizowana będzie w klasach V -VIII szkoły podstawowej. W wyniku analizy zmian zachodzących obecnie w Polsce wskazać należy, iż problematyka wielokulturowości w szkolnej geografii straci w przyszłości na znaczeniu, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę analizę zjawisk kulturowych na poszczególnych kontynentach.

Read now

SOCJALIZM W ARCHITEKTURZE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Wendt, Jan A. / University of Gdańsk
Górawski, Błażej / University of Gdańsk

Urbanistyka socjalistyczna, której kanwę stanowi architektura radziecka kształtowała się w parciu o radykalne społeczne idee sięgając z jednej strony do tradycji wsi rosyjskiej a]z drugiej czerpiąc wzory z architektury modernistycznej. Typowa architektura jaką dzisiaj większość ludzi określa mianem socjalistycznej powstała w oparciu o tzw. „Ruch nowoczesny”. Ruch nowoczesny, początkowo traktowany jako niepoważny wybryk, zaczął święcić triumfy w końcu lat czterdziestych XX wieku. Zniszczone w czasie wojny połacie miast stanowiły idealne podłoże do odbudowy „wspaniałego świata”. Jednak już w połowie lat pięćdziesiątych dostrzeżono, że ruch nowoczesny, zamiast przyczyniać się do propagowania równości społecznej, w rękach biurokracji wbrew założeniom prowadzi do ich pogłębiania. Jednak bezpośrednim motorem napędowym drugiej fali przyszłościowej architektury były totalitaryzmy: komunizm, nazizm i faszyzm. Niniejsza praca stanowi próbę opisu, podsumowania i oceny zmian zachodzących w architekturze pod wpływem politycznych totalitaryzmów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu socjalizmu na polską architekturę.

Read now

POLITYCZNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU MIASTA

Wendt, Jan A. / University of Gdańsk
Górawski, Błażej / University of Gdańsk

Pomimo iż związek pomiędzy polityką a architekturą wydaje się oczywisty, w Polsce nie powstało wiele publikacji kompleksowo rozwijających ten temat, te które istnieją, na poparcie swoich tez chętnie odwołują się do cytatu J. Ruskina, który wyraził się o architekturze następująco: „spośród wszystkich sztuk jest najbardziej uwikłana w politykę”. Wyraźnie zatem widać, że trwałość architektury czyni z niej doskonałe narzędzie do „uprawiania” polityki. Polityki, która z definicji oparta jest na ideologii będącej zbiorem idei zmierzających do odpowiedniego ukształtowania człowieka. Jednakże nie od zawsze podwaliną urbanistyki była ideologia polityczna, jej wpływ uwidocznił się dopiero pod koniec XVIII wieku, wcześniej można było mówić o filozofii władzy, lub raczej poglądach jej pojedynczych przedstawicieli na architekturę. Celem niniejszej pracy, o zdecydowanie opisowym charakterze, jest próba ukazania wpływu polityki na kształtowanie kierunków i prądów w architekturze, a co z tym związane na kształtowanie zagospodarowania terenu miast i przede wszystkim na kształtowanie krajobrazu miasta.

Read now
Click to publish in the Journal of Innovations in Natural Sciences

Apply for publication

Apply now

Editor-in-Chief

teacher

Emin Atasoy

Dr. Professor, Bursa Uludag University